CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์

phetchabun_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์ แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 17  มกราคม  2554  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 255 คนและอาจารย์ 10 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

phetchabun_08

"อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษา ค้นหาข้อมูล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้ภาษาใน
อินเตอร์เน็ต เท่าที่ได้สัมผัสเอง ยังมีการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษา อยากให้ทุกภาคส่วนมีความตระหนัก
ช่วยกันใช้รณรงค์การใช้ภาษาให้ถูกต้อง นอกจากการใช้ค้นหาข้อมูล ความรู้ต่างๆ หรือใช้ติดต่อสื่อสารกันเพียงอย่าง
เดียวโดนไม่คำนึงถึงสิ่งที่ถูกต้อง" ฟังต่อ 

ผอ.จีระ  ทัศนศิริภาพบรรยากาศกิจกรรม

phetchabun_02 phetchabun_03 phetchabun_04
phetchabun_05 phetchabun_06 phetchabun_07

"ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ทำให้เรานึกย้อนกลับไปว่าสิ่งที่เรากระทำในชีวิตประจำวันที่ผ่านๆ มานี้ ได้ทำสิ่งที่ผิด
หรือถูกต้องอย่างไร ก็จะนำหลักของศีล 5 มาช่วยให้เราระวังสิ่งที่พึงกระทำลงไปมากขึ้น ซึ่งเรื่องศีล ก็จะเป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรา ให้เราอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุข"
ฟังต่อ

phetchabun_10
ด.ช.เชาวรินทร์  ยศสมบัติ

"สำหรับการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี ก็เป็นสิ่งที่ดีของเยาวชน ในการที่จะใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกหลักในการใช้
 เพราะว่าอินเตอร์เน็ตมันสามารถสืบค้นได้ทั้งสิ่งที่ดี และไม่ดี ก็อยู่ที่ตัวนักเรียนเองว่าจะเลือกสืบค้นในเรื่องที่ถูกต้อง
หรือในเรื่องที่จะพาเราไปสู่หนทางที่ผิด ซึ่งการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART จะเป็นหลักการใช้ที่ถูกต้อง จะช่วยให้เรา
ปลอดภัยจากโลกออนไลน์" ฟังต่อ

phetchabun_09
ด.ญ.พิจิตตรา  เนติวิเชียร