CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม

nakhonphanom_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดนครพนม แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนนครพนมวิทยาคม  เมื่อวันศุกร์ที่ 3  ธันวาคม  2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 355 คนและอาจารย์ 13 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

nakhonphanom_8

"รู้สึกเป็นโครงการที่ดี ที่เข้าได้เข้าร่วมโครงการ CSR  Campus ในครั้งนี้ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้
ในเรื่องของจิตอาสา เป็นคนดีและคนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การที่เราจะนำศีลธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการเรียนการสอน นั้น ทางโรงเรียนเห็นดีอย่างยิ่ง ต้องยอมรับขณะนี้การใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสาร มีหลากหลายมาก
บางทีการใช้ภาษาไทยที่เด็กใช้นั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะเค้าใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะไม่ถูกต้อง ตามหลักภาษาไทย
โดยเฉพราะอย่างยิ่งเราต้องรณรงค์ให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของภาษาไทย"
ฟังต่อ 

ผอ.อนันต์  สุวรรณหงษ์ภาพบรรยากาศกิจกรรม

nakhonphanom_2 nakhonphanom_3 nakhonphanom_4
nakhonphanom_5 nakhonphanom_6 nakhonphanom_7

"คิดว่าเราคงลืมเรื่องศีลธรรมกันไปแล้ว บางทีหนูก็ลืมศีลบางข้อไปแล้ว ว่าศิลข้อนี้ผิดอะไรยังไง ทำให้เราเข้าใจและรู้ว่าศิล
แต่ละข้อถ้าจะผิดต้ององค์ประกอบอะไรบ้างทำให้เราเข้าใจและสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเราสามารถนำความรู้
ไปบอกกับคนอื่นได้ ว่าเป็นอย่างไร เยาวชนอย่างเราสามารถช่วยอะไรได้ ในสังคม"
ฟังต่อ

nakhonphanom_9
น.ส.พรรษา  เปี่ยมทอง

"รู้สึกเป็นโครงการที่ดี ทำให้น้องๆ เพื่อนนักเรียนด้วยกันได้ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆได้เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
การสืบค้นข้อมูลต่างๆ ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART มาจากคำว่า ดูดีมีสง่า ในโลกอินเตอร์เน็ตคือจะ
ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไรให้ดูดี สืบค้นหาความรู้ทางนี้ได้อย่างปลอดภัย และสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกวิธี"
ฟังต่อ

nakhonphanom_10
น.ส.บุษกร  เอกพันธ์