CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร

sakonnakhon_1  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดสกลนคร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม  2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 243 คนและอาจารย์ 6 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

sakonnakhon_8

"รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้การใช้อินเตอร์เน็ต โดยพัฒนาการเรียนรู้ควบคู่
ไปกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชนสำหรับการบรรยายในเรื่องของศิลธรรมกับเยาวชน กับ CSR กับโรงเรียน
มีความเห็นว่าจะเกิดประโยชน์และนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพบปัญหา
เกิดขึ้นในสังคมไทยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการใช้อิเตอร์เน็ตในการที่ไม่สร้างสรรค์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ การพูดคุย
ที่ส่อในทางที่ไม่ค่อยดี และอื่นๆ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้ประโยชน์ในการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธีมากยิ่งขึ้น" 
ฟังต่อ 

รองผอ.เกษร  หนุยจันทึกภาพบรรยากาศกิจกรรม

sakonnakhon_2 sakonnakhon_3 sakonnakhon_4
sakonnakhon_5 sakonnakhon_6 sakonnakhon_7

"รู้สึกเป็นโครงการที่ดี สำหรับคนที่มาในวันนี้ก็บางคนผมคิดว่าไม่รู้เรื่อง สำหรับศิล 5 ข้อ ก็คือว่าจำเป็นมากกับชีวิต
ในประจำวันที่เราต้องใช้ ก็เป็นค่ายที่ดี ให้ความรู้ประสบการณ์ต่างๆ หลายคนที่มาก็น่าได้ความรู้ไป ก็พาให้เพื่อนๆ ทุกคน
รักษาศีล 5 ให้อยู่และเป็นคนที่ดีต่อสังคม"ฟังต่อ
sakonnakhon_9
นายหนึ่งชาย  ทวีพันธ์

"การเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ทำให้รู้เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้เราสามารถหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย แต่ในการใช้อินเตอร์เน็ตในสมัยนี้ส่วนมากแล้ว เด็กๆจะไม่ค่อยใช้อินเตอร์เน็ตกันในทางที่
ถูกต้อง ซึ่งที่จริงแล้วในอินเตอร์เน็ต มีความรู้มากมาย ที่รอให้เข้าไปศึกษา การใช้อินเตอร์เน็ต ในความคิดของหนูก็ คือ
สรรหาสิ่งที่มีความรู้มาใส่มันสมองของเรา การประมวลผมความคิด วิเคราะห์เนื้อหาในอินเตอร์เน็ตในบทความนั้นๆ"
ฟังต่อ

sakonnakhon_10
น.ส.ธนาภา  วรแสน