CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม จ.ยโสธร

yasothon_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดยโสธร แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18  พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 689 คนและอาจารย์ 26 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

yasothon_08

"โครงการนี้ โดยภาพรวมเป็นโครงการที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียน มีความรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม โดยการใช้อินเตอร์เน็ต นอกจากการเรียนในบทเรียน ซึ่งคิดว่ามีส่วนเสริมให้นักเรียนรู้บทบาทของ
ตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องศีลธรรมกับการใช้อินเตอร์เน็ต จะได้รู้ว่าส่วนไหนเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง และ
ส่วนไหนที่ถูกต้อง ควรเลือกใช้ เพราะข้อมูลที่ได้รับมา อาจจะมีส่วนที่ไม่ดีแทรกเข้ามาด้วย"
ฟังต่อ 

ผอ.สมชาย  รักยุติธรรมกุลภาพบรรยากาศกิจกรรม

yasothon_02 yasothon_03 yasothon_04
yasothon_05 yasothon_06 yasothon_07

"รู้สึกภูมิใจ ทีมีโครงการอย่างนี้ ได้มาสอนเกี่ยวกับเรื่องศีลทั้ง 5 ข้อ ว่าเป็นอย่างไร โดยสามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
เช่นการไม่พูดปด หรือการไม่พูดโกหกกับพ่อแม่  ไม่ดื่มของมึนเมาหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด อยากฝากเพื่อนๆ ให้ทำความรู้จัก
เกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมให้มากกว่านี้และนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวัน"
ฟังต่อ
yasothon_10
น.ส.จันทิมา สาระลึก

"รู้สึกภาคภูมิใจมาก ที่พวกพี่ๆ มาให้ความรู้กับโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ได้รู้ความรู้ใหม่ๆ ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ ซึ่งจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนในเรื่องการใช้ภาษาของวัยรุ่น ควรที่จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
" ฟังต่อ

yasothon_09
นายอภิชาติ  กองรอด