CSR 3

 
 
You are here:: ปฏิทินกิจกรรม
 
 

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จ.ระนอง

ranong_01  

     กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ CSR ในโครงการ CSR Campus ปี 3 "สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน" สำหรับจังหวัดระนอง แคท ดีแทค ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ ได้เข้าไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  เมื่อวันจันทร์ที่  1 พฤศจิกายน 2553  มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 132 คนและอาจารย์ 5 ท่าน ซึ่งนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมและทำ Workshop ได้นำสนอโครงการ /กิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ คือ.... อ่านต่อ

ranong_08

"เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมของนักเรียนเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่า ปัจจุบันนี้ด้านวินัย คุณธรรม ของนักเรียนทุกภาคส่วนของ
ประเทศมันด้อยลง เราก็ต้องช่วยกันทุกฝ่าย ถ้าเราช่วยกันทุกฝ่าย ช่วยกันเตือน ช่วยกันเป็นตัวอย่างที่ดี ชุมชนก็จะค่อยๆ ดีขึ้น
เพราะว่าการพัฒนาเด็ก เราต้องอาศัยเวลา ถ้ามองเป็นสองด้าน การใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้องเป็นการสร้างภาษาที่ดี แต่ขอให้เป็นภาษา
ที่ใช้ในทางประโยชน์ในทางสังคม  ในทางสืบค้นก็ดี แต่ถ้าใช้ภาษาวิบัติในทางอื่น ก็ไม่เหมาะสม ในเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ถือว่าช่วยเสริมมากเลย ซึ่งจะช่วยใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและประหยัดเวลามากขึ้น  ดังนั้นถ้าหากเราใช้อินเตอร์เน็ตที่
รวดเร็ว พอเพียงกับนักเรียนเท่าไหร่ ตัวนักเรียนเองก็มีโอกาสในการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น มีความก้าวหน้า มีความเจริญมากยิ่งขึ้น"
ฟังต่อ 

ผอ.ปรีชา  หนูน้อยภาพบรรยากาศกิจกรรม

ranong_02 ranong_03 ranong_04
ranong_05 ranong_06 ranong_07

"ความรู้ที่ได้รับในวันนี้เป็นความรู้ที่ดีนะครับ เพราะว่าศีลธรรมจะอยู่คู่คนเราตั้งแต่เด็กไปจนึงผู้ใหญ่  การปลูกฝังให้เยาวชนมีศีลธรรม
หรือทำความดี เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะเยาวชน ก็จะเป็นรากฐานของผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  และจะทำให้ระเทศชาติเจริญรุ่งเรือง และความรู้
ที่ได้ในเรื่องศีธรรม  เราสามารถนำไปใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนในเรื่องการดำรงชีวิต เพราะศีลธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ไปสู่ทางที่ดี ถ้านักเรียนทุกคนมีหลักศีลธรรมในตัวเอง  ก็จะไม่ออกนอกลู่นอกทาง ทำให้ส่งผลดีต่อเรื่องการเรียน มารยาท และชีวิต
ทำให้ พ่อแม่ผู้ปกครองไม่หนักใจ ไม่กังวลใจในตัวของเรามาก อยากให้เยาวชนต่างๆ หันมาสนใจศีลธรรม ทำความดี เพื่อประโยชน์
ต่อตนเองและประเทศชาติ" ฟังต่อ
ranong_09
นายธนพงศ์  จริยสุทธิศิริ

"วันนี้ได้รับการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART ได้รับประโยชน์มาก ทำให้รู้เรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธีนั้นเป็นอย่างไร
ส่วนการใช้ภาษาของวัยรุ่นสมัยนี้ ในความคิดของผมมันไม่ได้ดูดีเลย เช่นจากที่เราเขียนคำว่า "ทำ" เป็น "ทัม"  ผมคิดว่าเราควรมารณรงค์
การใช้ภาษาที่ถูกต้องน่าจะดีกว่า สำหรับเรื่องสื่ออินเตอร์เน็ตเราก็ควรใช้อย่างถูกต้อง โดยตัวผมจะนำสื่ออินเตอร์เน็ตไปพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน ในตัวผม และในชุมชนประเทศชาติ สุดท้ายนี้ ผมอยากฝากเพื่อนๆ ทุกคน หรือผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกๆ ท่าน
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ อยากให้ทุกคนใช้อินเตอร์เน็ตแบบ SMART" ฟังต่อ

ranong_10
นายอัครวินท์  วงศ์พาณิชย์