CSR 3

 
 
You are here:: ข่าวสาร ข่าวโครงการ 4 องค์กรร่วมสานฝันเด็กไทยจัด CSR Campus
 
 

4 องค์กรร่วมสานฝันเด็กไทยจัด CSR Campus

      CAT  DTAC สถาบันไทยพัฒน์ และสำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำ CSR ร่วมกัน ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ "สื่อสาร  เรียนรู้  สู่ชุมชน" ที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้อง ทีเค. คอนเวนชั่น  โรงแรม ทีเค. พาเลส  โดยมี นายนายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี  ซึ่งตัวแทนจากแต่ละองค์กรได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ โดยดีแทครับหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีนายพีระพงษ์  กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด  โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคเป็นตัวแทนลงนาม ทางด้าน CAT ภายใต้โครงการ DNA สำนึกดีต่อสังคม รับหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มี นายสมพร  จันทร์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประธานคณะทำงานในโครงการนี้เป็นผู้ลงนามตัวแทนจาก CAT และสถาบันไทยพัฒน์รับหน้าที่ ในการจัดทำ WORKSHOP  โดย ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการ สถาบันไทยพัฒน์ เป็นตัวแทนลงนามและ สพฐ. รับหน้าที่ในการประสานความร่วมมือกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมีด้วยกัน  76 โรงเรียน 76 จังหวัด มี ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนลงนาม
 
     นอกจากพิธีลงนามที่มีขึ้นบนเวทีแล้ว ภายในงานยังมีตัวแทนจากโรงเรียนทั้ง 76 โรงเรียน 76 จังหวัดได้ทำพิธีลงนามพร้อมๆ กันด้วย ทำให้งานในวันนั้นมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ถึง 156 ฉบับ  นับว่ามากที่สุดที่เคยมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในวันเดียว

News_07

 
แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม  2553  ปีที่ 61 ฉบับที่ 20898