1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

อาจารย์อภิชยา สายเชื้อ คณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้รับความรู้หลายอย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะได้รู้ในส่วนของวิชาที่จะสอนด้วย ในวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์และทำให้เริ่มรู้ถึงธุรกิจที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปกติส่วนภูมิภาคยังไม่ค่อยได้รับความรู้ในส่วนนี้เท่าไรนัก การที่ได้รับความรู้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกิจในภายภาคหน้าได้ ถึงแม้ว่าเรื่องหน้าที่พลเมืองจะไม่เกี่ยวเนื่องโดยตรง แต่การที่ได้เรียนเรื่องนี้ก็จะแทรกซึมลงในจิตสำนึกในการทำธุรกิจก็จะได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น"ฟังต่อ

อ.อภิชยา สายเชื้อ
 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

อาจารย์วิยะดา นัดที หัวหน้าคณะวิชาแผนกวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"CSR ดูเป็นเรื่องใหม่และคิดว่าน่าจะเคยทำแล้ว แต่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไง พอมาอบรมแล้วก็รู้ว่าระบบมันเป็นยังไง นอกจากจะสอนความรู้ด้านวิชาการแล้วก็ยังมีโครงการอบรมให้เกษตรกรเข้ามาอบรมในวิทยาลัยบ้างหรือออกไปสู่ชุมชนบ้างซึ่งนำความรู้ที่เรามีไปเผยแพร่ และยังมีโครงการทฤษฎีใหม่ซึ่งตามรอยพ่อในเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีประชากรในท้องถิ่นมาขอดูงานบ้าง อย่างน้อยการให้ความรู้เด็ก ก็จะนำความรู้ไปใช้ในชุมชนได้ เราให้เด็กไปสอนชุมชนในการใช้บัญชีครัวเรือนให้รู้ถึงประโยชน์ อย่างน้อยเด็กก็จะได้รับผิดชอบในชุมชนที่เค้าอยู่" ฟังต่อ

อ.วิยะดา นัดที
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ