1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

PDF พิมพ์

โรงเรียนอู่ทอง

อาจารย์สุเทพ ลิอุบล จากโรงเรียนอู่ทอง ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานร่วมกันในองค์กรและในสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำเอาความรู้ไปพัฒนาด้านการสอนแบบมีส่วนร่วมทั้งกิจกรรมและการเรียนได้ ผมได้ยินเกี่ยวกับ CSR เป็นครั้งแรก และคิดว่าดีมาก การศึกษาในโรงเรียนขณะนี้ได้นำเอาแนวพระราชดำริมาประยุกต์อยู่แล้ว ถ้าเอาแนวความรู้ด้าน CSR มาช่วยเสริมทั้งในระยะใกล้และไกล ก็จะสามารถช่วยให้คุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น" ฟังต่อ  

อ.สุเทพ ลิอุบล
 

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

อาจารย์อุดม ทองสุข จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"วันนี้ได้รับความรู้หลายส่วน และได้รู้ว่ายังมีหน่วยงานอย่างนี้อยู่ในเมืองไทย จริงๆ แล้วไม่เคยได้ยินเลย คิดว่าการมาจัดอบรมนั้นดีมาก เป็นการส่งเสริมให้คนรู้จักความรับผิดชอบ ตอนนี้ไม่มีการสอนหน้าที่พลเมือง ทำให้คนเห็นแก่ตัวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะตัวเอง หรือการประกอบธุรกิจต่างๆ การมาอบรมในวันนี้ เหมือนกับการเริ่มรับความรู้จากจุดเล็กค่อยๆ จุดประกาย และค่อยๆ ขยายออกไป อย่างน้อยจะได้รู้ว่า คนอื่นๆ คิดกันอย่างไร ทำอย่างไร ที่สำคัญ ต้องมีการรู้ตัวเองว่า ควรทำตัวอย่างไรและปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไร” ฟังต่อ

อ.อุดม ทองสุข
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดอนเจดีย์

อาจารย์เอกชัย วาสิกศิริ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.ดอนเจดีย์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม CSR Campus ปี 2 พร้อมรับมอบหนังสือ CSR 4 ภาค รวมทั้งได้กรุณาแสดงทัศนะต่อเนื้อหาหน้าที่พลเมืองและ Corporate Citizenship ดังนี้

"เรื่องหน้าที่พลเมืองควรนำไปประยุกต์ใช้อย่างยิ่ง เพราะคนสมัยนี้ลืมในเรื่องของความเป็นพลเมืองที่ดี ในอดีตเราเคยมีการสอนในจุดนี้ แต่ในปัจจุบันได้หลงลืมไปมาก ทำให้คนละเลยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบที่ควรจะเป็นครับ การสัมมนาครั้งนี้ มีประโยชน์อย่างยิ่ง ได้เห็นถึงกระบวนการที่เราควรจะเอาใจใส่ต่อสังคม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมที่ซึ่งองค์กรทุกแห่งควรจะตระหนักในส่วนนี้ ” ฟังต่อ

อ.เอกชัย วาสิกศิริ
 
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ