1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

สำนักประสานงานโครงการ CSR Campus

คุณปิยเลขา ไหล่แท้ และ คุณจินตนา จันสน
E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telephone: 02 930 5227
Fax: 02 930 5228
 
          สถาบันการศึกษาหรือเครือข่ายท้องถิ่นที่ต้องการส่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก กรุณาติดต่อประสานงานล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรมในจังหวัดของท่าน เพื่อที่โครงการฯ จะได้จัดเตรียมเอกสารและสถานที่รองรับให้เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบวันจัดกิจกรรมในจังหวัดของท่าน ได้ที่หน้า ปฏิทินกิจกรรม
 

ผู้ก่อตั้งโครงการ   


                                            

ผู้บริหารโครงการ